REALIZOVANÉ PROJEKTYMT – EduHouse s.r.o.

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE V PREŠOVSKOM KRAJI

Trvanie projektu: 05/2018 – 04/2021

Výška NFP: 123 171,51 EUR

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

www.employment.gov.sk