EDUHOUSE o.z.

Meníme vzdelávanie k lepšiemu EDUHOUSE o.z.

“Cieľom vzdelávania nie je zvyšovať množstvo vedomostí, ale vytvárať pre deti možnosti, kedy môžu vymýšľať a objavovať, vytvárať ľudí schopných robiť nové veci. ” – Jean Piaget
“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire
Previous
Next

Vzdelanie je základom pre budúcnosť detí. Okrem obohatenia občianskeho života slúži ako cesta k úspechu. Kultivuje talent a kreativitu detí, vedie ich k spájaniu sa s ostatnými ľuďmi a inšpiruje ich k objavovaniu a analyzovaniu sveta v ktorom žijú. Našim zámerom je prispieť k rozvoju modernej spoločnosti. Zameriavame sa na oblasť celoživotného vzdelávania, podpory zamestnanosti, rozvoja verejno-súkromných aktivít, realizácia a podpora odborných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít.

 • Kvalitné a efektívne vzdelávanie ako cesta k úspešnej budúcnosti
 • Inovatívne formy  v procese inkluzívneho vzdelávania
 • Dlhodobý systém rozvoja a prístupu vo vzdelávaní
 • Dôraz na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby pre deti z marginalizovaných skupín (MRK)
 • Podpora a rozvoj modernej znalostnej spoločnosti na Slovensku, rozvoj technológií s dôrazom na digitálne technológie a lepšieho prístupu k nim v menej vyspelých regiónoch Slovenska.
 • Podpora vzdelávacích a prezentačných aktivít  smerujúcich  k poznaniu a zachovaniu multikultúrnej spoločnosti, rozvoja a rešpektovania kultúrnej identity a rovnosti etnických, náboženských a sociálnych skupín a spoločenstiev žijúcich na  Slovensku .
 • Príprava vzdelávacích materiálov, aktivít, seminárov, kurzov, mimoškolských  krúžkov a školení
 • Spolupráca so študentmi stredných a vysokých škôl    
 • Pomôžte nám splniť sen tým, ktorých úsmev je na nezaplatenie
 • Dajme rovnakú šancu každému
 • Aj vďaka vašej podpore pomôžeme realizovať naše priority
 • Ďakujeme
 • Občianske združenie vzniklo ako reakcia na podporu a rozšírenie služieb v rámci vzdelávacích možností a aktivít s nadväznosťou  na našu niekoľko ročnú činnosť  v oblasti  vzdelávania. Už viac ako 7 rokov prostredníctvom jazykovej školy eXtra prinášame a vnášame do vzdelávania nové, inovatívne, ale hlavne efektívne prvky, pomáhajúce žiakom k lepšiemu pochopeniu a priblíženiu nového učiva, čo najefektívnejšie. Uvedomujeme si, že dlhodobá, systematická práca prináša viditeľné výsledky. Okrem spokojných a úspešných absolventov našej školy je pre nás nesmierne dôležitá aj spätná väzba od  rodičov. Aj na základe toho bránami našej školy prešli stovky spokojných žiakov.
 • Máme už za sebou úspešne realizované projekty v rámci vzdelávania a aktivít pre využitie maximálnych a efektívnych foriem vzdelávania. Aj vďaka týmto aktivitám malo už viac ako niekoľko stoviek  absolventov možnosť získať kvalitnú formu vzdelávania, čo prispelo  k získaniu nielen nových jazykových zručností, ale najmä schopnosť reagovať na trh práce.
 • Rozhodli sme sa však pomáhať ešte viac. Vďaka občianskemu združeniu Eduhouse chceme rozšíriť ponuku našich činnosti a poskytnúť naše skúseností a know-how širšiemu spektru záujemcov, no hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú a to najmä deťom  zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane MRK. Zvlášť v tejto, pandémiou ovplyvnenej dobe, kedy je potreba vzdelávania a príprava žiakov k návratu do štandardného procesu výučby nesmierne dôležitá.
 • Ponúkame systematické, dlhodobé a efektívne spôsoby vzdelávania vo všetkých oblastiach. Ako deti motivovať nielen k učeniu sa, ale zároveň im v tom procese aj pomáhať. Správna a dlhodobá pomoc prináša v konečnom dôsledku  úspešný výsledok.
 • Spojením skúseností, odbornosti a nadšenia, chceme vytvárať čo najlepšie podmienky pre lepšiu budúcnosť detí. Okrem hlavného garanta s viac ako 40 ročnými skúsenosťami s prácou so sociálne znevýhodnenými osobami a deťmi z MRK, náš tím tvoria pedagógovia a špecialisti v rôznych smeroch vzdelávania.

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti občianskeho združenia EduHouse  (ďalej len “Združenie”), vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”).

V tomto dokumente Vám Združenie poskytuje informácie o účele, podmienkach a spôsoboch spracovania osobných údajov a právach dotknutých osôb.

Identifikačné a kontaktné údaje o.z

Názov: EduHouse o.z

Sídlo: Hviezdoslavova 565/18, 08301, Sabinov

IČO: 53508912

Kontaktný e-mail: info-xtra.sk

Zodpovedná osoba: Matisovský Tomáš

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Združenie bude spracovávať vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu a vlastnoručný podpis.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom evidencie členov Združenia a zasielania informácií o aktivitách Združenia.

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu neziskových aktivít Združenia s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako “GDPR”).

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané

Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to odoslaním požiadavky na info-xtra.sk alebo písomne na adresu Združenia. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom budú mať prístup poverení pracovníci Združenia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

Združenie môžete kontaktovať na email: info-xtra.sk. Združenie je oprávnené požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Združeniu. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na  aktivity Združenia, Združenie osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie. Zároveň Vás však nemôžeme evidovať ako člena nášho občianskeho združenia ani Vás kontaktovať za účelom informovania o organizovaní Valného zhromaždenia, ani akcií organizovaných združením, ani so zasielaním informačných e-mailov, ktoré členom združenia zasielame, aby boli informovaní o dianí v združení.

 

 

Vseobecno obchodne podmienky:

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

Eduhouse o.z.

so sídlom: Hviezdoslavova 565/18, 08301 Sabinov
IČO: 53508912

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov a ich ochrany alebo ak si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info-xtra.sk  alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Vaše kontaktné údaje tiež využívame na zasielanie zľavových poukážok, na ktoré Vám v súlade s našimi obchodnými podmienkami vznikol nárok.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie všetkých emailov viete ľahko spravovať cez funkciu „Aké e-maily chcem dostávať“ v sekcií „Môj účet“ alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.
Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.
Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete na stránke … prosím doplniť

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, či v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži a tiež pri informovaní o zľavách, na ktoré vám vznikol nárok.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

WebSupport, s.r.o.

(hosting)
Staré Grunty 12, Bratislava 841 04

Google Ireland Limited

Facebook Ireland Limited

(spotrebiteľských prieskumy a súťaže)
www.facebook.com

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na info@e -xtra.sk.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „Môj účet“alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

 1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení – mnohí z vás od nás vyžadujú, aby ste si knihy, ktoré si u nás odložíte počas roku do košíka, pred Vianocami našli a mohli tak potešiť svojich blízkych perfektnými darčekmi.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google Analytics
   • Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.
 3. Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google AdWords
   • Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.
  • Facebook Pixel
   • Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
   • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

 

NAŠE AKTIVITY

 1. Oblasť : Vzdelávanie- cesta k úspechu
 • Systematicky rozvoj vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích aktivít
 • Mimoškolská vzdelávacia činnosť
 • Vytvorenie vhodných priestorov na realizáciu a rozvoj kompetencií žiakov
 • Záujmové krúžky ( športové, hudobné a pod.)
 • Celodenný koncept vzdelávania pre detí a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Zníženie negatívnych dopadov z dôvodu dištančnej výučby a ľahší nástup na prezenčnú formu výučby
 • Prepracovaný a prispôsobený spôsob vzdelávania počas celého roka
 1. Vzdelávacie priestory a programy dostupné pre každého
 • Celodenná asistencia počas krúžkov, rozdelenie detí podľa veku, ročníkov, zabezpečenie vzdelávacích krúžkov podľa obsahu ( jazykový, hudobný, športový, a pod.)
 • Vytvorenie vhodného prostredie na prípravu do školy, zabezpečenie asistencie pri písaní domácich úloh, vysvetlenie učiva, pomoc so zameškaným učivom
 • Zabezpečenie prístupu na internet, zabezpečenie počítačov, pomôcok, vhodného prostredia pre štúdium, príprava domácich úloh, pomoc pre rodičov v rámci digitalizácie,
 • Rozvoj hudobných a športových talentov. Zabezpečenie a potrebná výbava pre mladé talenty zo znevýhodneného prostredia a ich mentoring. Zabezpečenie krúžkov pod dohľadom kvalifikovaných zamestnancov a ich následný rozvoj v budúcnosti. Vytvorenie potrebného zázemia a podmienok.
 • Pomoc rodičom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vďaka celodennému fungovaniu vzdelávacieho centra budú pre rodičov pripravené vzdelávacie semináre ( finančná gramotnosť, pomoc pri učení sa dieťaťom, informačné aktivity, praktické realizácie a podobne). Zároveň budú pre dospelých k dispozícií aj praktické semináre z oblasti tesárstva, stavebníctva, gastronómie a pod. Vďaka nadobudnutiu nielen vedomostných, ale aj praktických skúseností sa zvýši možnosť na zníženie nezamestnanosti a získanie novej práce.
 • Vytvorenie vhodných podmienok na zosúladenie aktivít pre deti aj rodičov v rovnakom čase, pomoc, názorná ukážka a školenie ako pracovať so svojimi deťmi, pomoc pri osvojovaní si základných návykov a pod.
 • Realizácia vzdelávacích, športových a iných prednášok v rámci propagácie prostredníctvom významných osobností, odborníkov z rôznych oblastí
 • Vzdelávacie centrum je k dispozícií od 09:00 do 17:30

 

Plán aktivít/harmonogram

Otváracia doba vzdelávacieho centra od 09:00 do 17:30

Aktivity zamerané pre komunikáciu a prácu s rodičmi: 09:00-12:30

 • Vzdelávacie semináre pre rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane MRK.
 • Rozvoj finančnej gramotnosti, technickej gramotnosti a pod.
 • Zabezpečenie výpočtovej techniky pre lepšiu schopnosť využívania moderných technológií

 

Aktivity zamerané pre deti: 13:00-17:30

 • Realizácia mimoškolských krúžkov podľa obsahu ( frekvencia 1x alebo 2x týždenne)
 • Realizácia záujmových aktivít ( práca s internetom, workshop, prednáška a podobne)
 • Realizácia hudobných a športových krúžkov ( frekvencie 1x alebo 2x týždenne)
 • Realizácia vzdelávacích  aktivít ( pomoc s domácou úlohou, vysvetlenie učiva, zapojenie rodičov do procesu vzdelávania)
 • Realizácia voľno časových aktivít
 • Priestory sú k dispozícií neustále počas otváracích hodín

 

 

 

 

 1. Zabezpečenie pedagógov, spolupráca so sociálnymi a terénnymi pracovníkmi, dobrovoľníctvo
 • V rámci vzdelávacieho centra budú k dispozícií odborní zamestnanci, spolupracovníci, koordinátori, sociálny pracovníci, dobrovoľníci a iné osobnosti podľa zamerania
 • Naše ciele by sme nemohli naplniť bez pomoci našich dobrovoľníkov, nadšencov, konzultantov a partnerov
 • Spolupráca so strednými a vysokými školami
 • Všetci naši dobrovoľníci získajú jedinečnú príležitosť poznať odlišnosť kultúry, tradícii a zvykov. Zároveň spoznajú ich sny, túžby, ťažkosti i pocit ich vzájomnej spolupatričnosti.
 • U nás má každý možnosť pomáhať, vzdelávať, sprevádzať rómske rodiny a ich deti.
 • Každý študent bude pod drobnohľadom koordinátora nadobúdať a osvojovať si potrebné znalosti priamo prostredníctvom praktických ukážok a školení koordinátora.

Chcem pomôcť:

Vďaka Vašej pomoci zabezpečíme:

 • Zariadenie a chod vzdelávacieho centra
 • Materiálne zabezpečenie pre deti
 • Lektorov, pedagógov a odborníkov v rámci vzdelávania
 • Organizáciu seminárov, prednášok a podporných aktivít
 1. Letný vzdelávací tábor Edukáčik
 • Vďaka dlhoročným skúsenostiam ale hlavne pozitívnym výsledkom  a správnou motiváciou detí počas tábora si uvedomujeme, že aj toto je spôsob ako čo najlepšie a najefektívnejšie motivovať deti k učeniu sa.
 • Aj z dôvodu dlhodobej dištančnej výučby na základných a stredných školách si o to viac uvedomujeme potrebu pomôcť deťom k opätovnému si osvojeniu nielen učebných, ale aj ostatných návykov. Nie je lepší spôsob a miesto ako počas letných dní pripraviť deťom zaujímavý kultúrno- športovo- vzdelávací program, kde si sami uvedomujú, že učenie môže byť aj zábavou. To sa nám potvrdilo a potvrdzuje každoročným opätovným prihlásením sa účastníkov našich letných táborov. Aj to bol dôvod rozšíriť našu činnosť a zabezpečiť túto možnosť pre všetkých, ktorí majú malú šancu byť účastní na podobných aktivitách počas leta. O to viac, táto doba si vyžaduje pomoc deťom bez ohľadu na okolnosti z akého prostredia pochádzajú.  Tieto aktivity im pomôžu  správnou motiváciou k dosahovaniu lepších vzdelávacích výsledkov.
 • Vďaka dlhoročným skúsenostiam, prepracovanému plánu a programu budú môcť deti zažiť nielen iný spôsob učenia sa, ale zažijú aj kopec zážitkov. Každý rok sa spoznáva nielen krása prírody, kultúrne pamiatky, ale navštevujú sa aj  miesta o ktorých možno ešte nepočuli. Súčasťou tábora sú aj  zábavno- športové centrá a mnoho iných podujatí.
 • Ich zážitok je umocnený práve spojením výučby ( učiva nadobudnutého počas výučby v dopoludňajších hodinách) a ich využitím v praxi. Okrem nami dlhoročne organizovaných jazykových táborov chceme rozšíriť obsah a tématiku tábora aj na iné oblasti a školské predmety ako vlastiveda, prírodoveda, dejepis, matematika, telesná výchova a iné.
 • Letný vzdelávací tábor Edukáčik je jedinečný spôsob pri pomoci detí z prechodu od dištančnej do prezenčnej formy výučby. Okrem dostatočnej motivácie im pomôžeme so zameškaným učivom, pripravíme ich na to čo ich čaká v ďalších ročníkoch, ale hlavne im predstavíme spôsob a fungovanie našej organizácie, čím ich chceme motivovať k návšteve nášho vzdelávacieho centra aj počas celého školského roka. Uvedomujeme si, že deti potrebujú nejaký čas na adaptáciu na nových ľudí, nové prostredie a práve preto vnímame organizáciu letného vzdelávacieho tábora  Extráčik, ako najlepší spôsob získania si ich dôvery. Budú presne informované čo ich čaká, akým spôsobom sa bude realizovať spolupráca, čo im vieme ponúknuť a v neposlednom rade ich spokojnosť nám zaručí kladný postoj aj u rodičov.
 • Letný vzdelávací tábor Extráčik sa realizuje v týždenných intervaloch. Kapacita deti na 1 turnus je 30. Tábor sa realizuje v čase od 08:00 do 16:30. Obed, občerstvenie, vstupy na jednotlivé atrakcie, doprava, lektori, pomôcky a všetko potrebné je zabezpečené našou organizáciou. Každý turnus bude niesť svoju tému, ktorá sa počas jednotlivých dní bude realizovať. V nadväznosti na preberané učivo či tému sú volené aj výlety pre deti.
 • Každý lektor pripravuje počas každého turnusu špecificky vytvorené učebné materiály s dôrazom na vek, úroveň a schopnosti dieťaťa. Najdôležitejším faktorom je predstavenie spôsobu výučby iným ako štandardným spôsobom, čo napomôže v motivácií detí nielen k učeniu sa, ale aj k tomu, aby sa naučili ako sa učiť. Dôvera získaná počas tohto tábora sa prejaví vo forme záujmu o naše činnosti aj nasledujúci školský rok a to ich účasťou vo vzdelávacom centre.

Chcem pomôcť:

Vďaka Vašej podpore zabezpečíme:

 • Účasť dieťaťa na letnom vzdelávacom tábore počas 5 dní
 • Strava, doprava, lektori, pomôcky, vstupy na jednotlivé atrakcie, priestory

AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME: Učebnica anglického jazyka pre deti od 5 rokov. Prvá trojjazyčná učebnica anglického jazyka pre deti od 5 rokov.

 • Nielen vyučovací proces, správny učiteľ ale aj učebný materiál zohráva veľmi dôležitú úlohu vo vzdelávaní.
 • V rámci výučby anglického či iných jazykov pôsobíme na trhu prostredníctvom jazykovej školy už viac ako 7 rokov a uvedomujeme si, že kvalitný vyučovací materiál je v dnešnej dobe veľmi ťažko nájsť. Preto sme sa rozhodli pre tvorbu vlastných učebníc v rámci výučby anglického jazyka. Máme za sebou už úspešné vypracovanie učebnice pre výučby anglického jazyka pre začiatočníkov, mierne pokročilých, ako aj učebnicu nemeckého jazyka pre začiatočníkov. Avšak viac ako polovicu našich študentov tvoria deti v predškolskom a rannom školskom veku. Aj napriek nášmu prepracovanému konceptu vzdelávania a individuálnych príprav výučby so špecifickými potrebami si uvedomujeme, že na našom trhu existuje minimálny počet učebníc či pracovných kníh v rámci výučby anglického jazyka pre deti v predškolskom a rannom školskom veku. Pritom deti, práve v tomto období sú schopné nadobudnúť vedomosti a naučiť sa cudzí jazyk efektívnejšie a rýchlejšie.
 • Absencia výučbových materiálov pre deti z MRK je obrovská. Aj to je dôvod prípravy a realizácie prvej učebnice slovensko-anglicko-rómskeho jazyka pre deti z MRK.
 • Z hore uvedených dôvodov sme sa rozhodli o vytvorenie jedinečnej a na slovenskom trhu jedinej dostupnej učebnice pre výučbu anglického jazyka v trojjazyčnom vydaní. Predstavujeme Vám knihu angličtiny pre deti od 5 rokov v slovensko-anglicko- rómskom vydaní.
 • Obsahom knihy je prepracovaný koncept výučby anglického jazyka pre predškolákov a žiakov 1. stupňa základnej školy. Obsah knihy bol vytvorený v nadväznosti na školský vzdelávací program, ako aj na vek detí. Okrem učenia sa anglického jazyka a teda vzdelávacej funkcie má kniha aj výchovný charakter. Deti sa naučia po  anglicky  nielen ako to povedať, ale zároveň im predstavíme, aj spôsob ako to urobiť. Naučia sa nielen hygienické návyky, spoznajú svoje telo, denné rutiny, režim školáka, svoju rodinu, vzťahy v rodine a pod. Aké máme ovocie a zeleninu a zároveň sa dozvedia, aký je ich význam v zdravej výžive. Na prechode pre chodcov sa naučia aké farby sa nachádzajú na semafore a zároveň sa aj prakticky naučia čo jednotlivé farby znamenajú.
 • Možnosť výberu: Slovensko anglické vydanie alebo slovensko- rómsko-anglické vydanie
 • Ďalšou výnimočnou črtou tejto učebnice sú zadania s jasným popisom pre rodičov, učiteľov a všetkých, ktorí budú prostredníctvom tejto knihy deti učiť. Každý popis aktivity či nového učiva je zrozumiteľne napísaný, aby sme eliminovali problémy u tých, kt. anglický jazyk neovládajú/respektíve nikdy sa ho ešte neučili. Pre učiteľov a rodičov budú k dispozícií aj kartičky obsahujúce jednotlivé obrázky z učebnice.
 • Takto vzniká pomoc nielen pre deti učiace sa anglický jazyk, ale zároveň pre všetkých učiteľov a pracovníkov, ktorí majú záujem priblížiť deťom cudzí jazyk.
 • Vďaka trojjazyčnému vydaniu sa rozšíri dostupnosť a záujem pre výučbu anglického jazyka aj u žiakov z marginalizovaných skupín, kde doteraz absentovala práve táto pomôcka. Dúfame, že táto kniha sa stane aj súčasťou materských škôl. Vďaka trojjazyčnému prekladu tak budú môcť učitelia vyučovať nielen jazyk anglický, ale častokrát sa dozvedia niečo aj z jazyka rómskeho,  čo  dopomôže zamedziť nezrovnalostiam, či už v jazykovej bariére medzi žiakmi a učiteľmi, ale aj medzi učiteľmi a rodičmi. Okrem toho tu vznikne priestor na vzájomné obohacovanie sa navzájom, spoznávanie kultúr a  prirodzeným spôsobom si deti navzájom uvedomia jedinečnú schopnosť rozlišovania iných jazykov.

Chcem pomôcť:

Vďaka Vašej podpore zabezpečíme:

 • Tvorbu vzdelávacích materiálov ( lektorov, didaktikov, korektúru, preklad)
 • Grafický návrh a spracovanie, tlač materiálov
 • Distribúcia materiálov ( pri zozbieraní dostatočnej sumy bude možné učebnice poslať zdarma do viacerých materských a základných škôl

Motivujme, pomáhajme a vytvárajme podmienky pre lepšiu budúcnosť našich detí.

Okrem primárnych zdravotných výhod, pomáha športovanie a pohyb  v procese socializácie, deti nadväzujú nové priateľstvá, učia sa pravidlám a fungovaniu v kolektíve, zodpovednosti i pravidelnému režimu.

Cieľom projektu je zabezpečenie a vytváranie podmienok pre deti a mládež tak, aby získali pozitívny vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite. Cieľom je taktiež vytvárať priaznivé športové podmienky a zapájať do športových aktivít najmä nezapojených naprieč všetkými vekovými kategóriami, čím by sa významne prispelo k podpore zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Treba zdôrazniť, že dieťa by zo športu malo mať radosť a nie ho robiť pod nátlakom rodičov. Ak je športová aktivita pre dieťa potešením, prináša mu aj náležité benefity:

 • zbavuje stresu a navodzuje pozitívnu náladu
 • udržuje pružné a ohybné kĺby
 • pomáha predchádzať bolestiam hlavy (až 70% detí vo veku od 7 do 15 rokov trpí bolesťami hlavy)
 • okysličuje mozog vďaka zvýšenému prísunu kyslíka
 • zabraňuje nadváhe
 • predstavuje dôležitú súčasť psychohygieny po náročnom dni v škole
 • pomáha nadväzovať nové priateľstvá
 • buduje u dieťaťa tímového ducha

Našim cieľom je organizácia športového dňa, počas ktorého budú mať deti príležitosť spoznať tradičné ako aj netradičné športy a pohybové aktivity,  predstavené prostredníctvom odborníkov, známych športovcov a skúsených animátorov. Športový deň bude pozostávať z 2 častí. 

 1. časť: prednášky, semináre a stretnutie s odborníkmi.  Počas dopoludnia budú deťom predstavený hostia podujatia. Deti budú informované o vplyvu športu na ich zdravotný vývin a dôvody prečo športovať. Jednotlivý hostia predstavia svoj šport, všetky zaujímavosti a skúsenosti z ich doterajšej činnosti. Okrem názorných ukážok im bude predstavená aj konkrétna špecifikácia športu či aktivít.  Práve vďaka odborníkom a známym osobnostiam docielime dostatočnú motiváciu a vytvorenie vzťahu k dlhodobej športovej činnosti a pohybu.

2.časť: Praktická realizácia športových aktivít. Vytvorenie stanovíšť a rozdelenie detí do skupín. Každá skupina bude vedená odborníkom či animátorom. Deti sa môžu  prostredníctvom doobedných aktivít rozhodnúť na aký  šport a aktivitu sa prihlásia. Vytvorením rozličných stanovišť  zabezpečíme pre každého tip športu a pohybových aktivít  , kt. sa mu najviac páči. Po prerozdelení do skupín sa následne prejde k vykonávaniu športovo pohybovej  činnosti. Od rozvičky až po samotnú realizáciu. K dispozícií budú tradičné aj netradičné aktivity ( športy).

Dôležité je, aby si dieťa zvyklo na to, že sa má hýbať a nesedelo doma pri počítači, mobile alebo tablete. Ukážme im prečo a ako to je možné.  Aj aktuálna pandemická situácia poukázala na dôležitosť pohybu v našom živote. Uvedomujú si rodičia negatívne dopady na vývoj dieťaťa bez pohybovej aktivity?   Dajme deťom možnosť a priestor realizovať sa.  Do výberu športu odporúčame deťom príliš nezasahovať, práva preto aj týmto projekt chceme docieliť , nech si dieťa vyberie samo, s pomocou odborníkov ako  poradný hlas. Samo sa rozhodne či chce vykonávať šport kolektívny alebo individuálny. V spolupráci s rodičmi  kt. poznajú svoje dieťa najlepšie, bude priestor aj na odbornú diskusiu a pomoc pri rozhodovaní.

Prečo projekt Šport pre radosť?

Predstaviť deťom hlavné dôvody a výhody športovania. Správne ich  motivovať a nasmerovať do ďalších krokov v ich športovom  živote. Zakúsiť tradično netradičné športové činnosti na vlastnej koži. Pochopiť hlavnú myšlienku športovania:

Odolnosť  voči chorobám. Šport je jeden z najlepších spôsobov, ako posilniť imunitu. Ak si máme opäť pomôcť trápnou floskulou, požičiame si tú, ktorá hovorí, že v zdravom tele, zdravý duch a k zdravému telu sa ešte nikto neprepracoval sedením na gauči.

Vybije si energiu.Všetci vieme aké náročné je mať okolo seba jedno alebo viac hyperaktívnych malých stvorení. Nenadarmo sa vraví, že deti regenerujú behom. Na tréningoch si všetku prebytočnú energiu vybijú čo prispieva nie len k dobrej klíme v rodine, ale aj k ďalším výhodám ( dobrý spánok, režim dňa a podobne).

Naučiť  sa vyrovnávať s prehrami. Ččlovek sa najlepšie učí z chýb a prehier. A platí to aj u detí. Nie je ľahké prehrať a ešte ťažie je zvládnuť emócie, ak druhá strana svoju výhru zneužíva, no šport by mal byť aj o tom, ako sa naučiť s pokorou prijať to, že niekto bol jednoducho lepší. A samozrejme hlavne o tom, aby  to motivovalo k tomu byť lepší a nabudúce vyhrať.

Pochopiť čo je to fair play. Je to v tomto svete čoraz ťažšie, ale tak ako v živote, tak aj v športe by malo platiť fair play správanie. Priznať sa, že som niečo urobil, povedať rozhodcovi, že to bol faul, pomôcť súperovi na nohy, vrátiť loptu, to všetko šport deťom vštepuje, ak ich vedie dobrý tréner. V škole deti samozrejme tiež učia, aby sa správali slušne, ale šport by mal byť koncentrát slušného správania a rešpektovania súpera i rozhodcov. Deťom sa v budúcnosti určite hodí poznať mantinely.

Naučiť sa spoliehať na seba alebo na kolektív. Tu samozrejme záleží od toho, aký šport si dieťa zvolí. Ide však o to, že šport deti naučí, že nie sú na všetko samotné (v kolektívnych športoch) alebo to, že je to iba na nich a ich sile a koncentrácii (individuálny šport). Deti majú často tendencie niektoré veci preháňať a tak sú často priveľmi sebecké alebo naopak až príliš submisívne. Oba tieto extrémy šport prirodzene obrúsi a každého naučí to čo treba.

Projekt je zameraný na zriadenie a fungovanie  cudzojazyčnej  knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, komunikačného a informačného zdroja, študijného centra s podpornými službami pre návštevníkov a členov knižnice. Podporuje širší osobnostný rozvoj žiaka.

Naše občianske združenie v spolupráci s Jazykovou školou eXtra pripravila obrovské množstvo cudzojazyčnej literatúry. K dispozícií bude široká ponuka knižiek  pre deti až po dospelých vrátane audio vizuálnych pomôcok, hier,audio kníh a podobne.

Vytvorením moderného centra s bohatou ponukou nie len knižných titulov ale aj technické zabezpečenie pre širokú verejnosť zabezpečí nie len žiakom ale aj ich rodičom a všetkým záujemcom prístup a neoceniteľnú pomoc v oblasti jazykového vzdelávania.

Jazykovedná knižnica bude otvorená  a k dispozícií  každý deň. Odbornú pomoc poskytne  pracovník, odborník v oblasti vzdelávania, kt. bude k dispozícií každému v oblasti poradenstva a pomoci pri výbere, vysvetleniu a akejkoľvek pomoci.  Ak má rodič problém s domácou úlohou z cudzieho jazyka, dvere do našej knižnice má otvorené. Pomôžeme, poradíme a radi vysvetlíme. Zároveň poskytneme rodičom odbornú pomoc ako najlepšie zvládať pomoc deťom pri výučbe cudzích jazykov.

Zároveň budú k dispozícií aj materiály pre učiteľov základných či stredných škôl pre zvýšenie kvality výučby na školách. Učitelia budú môcť využiť všetky služby a knižničný obsah našej knižnice pri zapracovaní vo výučbe. Zároveň organizáciou seminárov a školení im bude ponúknutá  možnosť pre ich ďalší rozvoj, získanie nových kontaktov s rodenými hovoriacimi a aj tým prispieť k zvýšeniu a skvalitneniu výučby cudzích jazykov na školách.

Služby poskytované  knižnicou budú adresované žiakom, pedagogickým i nepedagogickým osobám. Projekt je zameraný na skvalitnenie úrovne služieb   prostredníctvom vytvorenia a podporovania elektronických služieb, na posilnenie informačnej funkcie, ktorá spočíva v informačnom zabezpečení vyučovacieho procesu, v zabezpečení čo najrýchlejšieho prístupu žiakov a učiteľov k všetkým potrebným informáciám prostredníctvom knižničných a informačných technológií, ďalej reprografických služieb, konkrétne skenovacích a tlačiarenských, viazacích služieb pre možnosti uchovávania dokumentov v činnosti knižnice i pre potreby jej používateľov, na obnovenie knižného fondu o nové knihy a odkladacie zariadenia a na zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov prostredníctvom besied o knihách, postavách, autoroch, knižných výstav, literárno-výtvarných súťaží.

 Vieme ako nato a vieme aj akým spôsobom. Aj na základe našich skúsenosti  vieme, že nákupom či zadovážením učebnice sa náročná cesta vo vzdelávaní len začína, ba čo je horšie, vo veľa prípadoch aj končí. Vedieť si správne vybrať ale zároveň akým spôsobom pracovať s materiálom ( učebnica, kniha, pracovný list a iné cudzojazyčné materiály) sú neoddeliteľná súčasť pri úspešnom zvládnutí a výučbe

Finančná pomoc
Pomôžte naplniť naše plány na rok 2021! Doprajme šancu na kvalitné vzdelávanie všetkým rovnako. Prispieť k rozvoju vzdelávania pre tých, čo to najviac potrebujú môžete aj Vy. Váš príspevok môžete zaslať na číslo účtu občianskeho združenia. Vopred Ďakujeme
Č.ÚČTU SK06 8330 0000 0028 0195 7602

Fakturačné  údaje

EDUHOUSE o.z.

Hviezdoslavova 18

08301

Sabinov

Telefón:  0907 289 747

email: info@e-xtra.sk

Bankové spojenie:

SK06 8330 0000 0028 0195 7602